Kjedeutvikling

Kjede = Kjedelig – hvordan utgjøre en forskjell. Samhandlingen mellom kunde og selger i butikk har fortsatt størst betydning for den totale kundeopplevelsen. Det handler om å skille seg positivt ut og det gjør vi i kundemøtet, hvor verdien skapes.

Dette er en enkel beskrivelse av hvor vi retter størst fokus innenfor kjededrift.

Ledelse

Ha klare målsetninger i forhold til strategi og verdier. Bygg stein på stein. Følge de utvalgte KPI`ene.

Verktøy for å kunne måle prestasjonene

Nøkkeltall / måltall må være på plass for at vi skal kunne navigere. Dette er viktig for å legge positivt press på de som ikke presterer, og gi anerkjennelse til de som faktisk presterer.

Vekst i kjeden

Det teoretiske potensial finnes i alle kjeder. Det handler om å finne dem!

Beste praksis

Minimer variasjonen internt i gruppen / kjeden.

Vår teori er: I en kjede har vi ca. 20 % av butikksjefene som er de beste, ca. 70 % som er nest best og ca. 10 % som har et for lavt prestasjonsnivå. Det vi har meget god erfaring med er å få de nest beste til å kopiere hva de beste gjør. På denne måten klarer vi å få bevegelse i den største massen og dermed større inntjening totalt.

Etabler gode rutiner og lag klare rutinebeskrivelser. Da legges forholdene til rette for at alle skal kunne lykkes. Dette handler om atferdsendring og 100 % gjennomføring.

Kommunikasjon

Sørg for at innformasjonflyten funger i butikk. Faste møtetidspunkt for morgenmøte / ukemøte / personalmøte. Jobb med avtalte action punkter.

Kjedens mål og verdier må etableres i butikk.

Rutiner

Etabler gode rutiner og lag klare rutinebeskrivelser. Da legges forholdene til rette for at alle skal kunne lykkes.

Budsjett og Handlingsplan

Våre  viktigste arbeidsoppgaver er å følge opp butikkene med fokus på optimalisering av økonomisk drift.

Budsjett settes i hovedsak opp av butikkleder, med føringer fra selskapet. Viktig at butikkleder har eierskap og forståelse av hvordan budsjett skal nås, samt hvordan hente videre vekst. Ønsker at butikkleder skal ha et bevist forhold til sitt eget budsjett.

Coaching

Avvik – Årsak – Tiltak

Vi har  lang erfaring med å få med ledere til å forstå hvorfor vi må sette i gang endring i forhold til egen prestasjon. Og hvordan leder på egen hånd skal komme frem til riktig løsning i forhold til prestasjonsforbedring.

Fokus på KUNDEMØTET – opplevelse og fagkunnskap

Salg handler om å bygge gode relasjoner. Gode relasjoner skapes av mennesker som bryr seg og byr på seg selv.

Brøken under illustrerer det optimale kundemøte. Mestrer vi det over brøkstreken, emosjonelle (kvalitet og fagkunnskap i kundemøte) og funksjonelle (produktet) verdier, så er pris mere underordnet og kunden har fått en høyere verdi i andre enden.

Screen Shot 2016-08-13 at 16.09.06

 

Hvor har de fleste størst utfordringer? – i salgsfasene, behovsavdekkning og presentasjon av riktig produkt. Kunden er i utgangspunktet interessert i å få det optimale produktet tilpasset sitt behov. Da er det viktig å belyse tre punkter for kunden etter en grundig behovsavdekking:

Screen Shot 2016-08-13 at 16.09.18

Ved å mestre disse to salgsfasene (behovsavdekking og presentasjon av riktig produkt), kommer oppsalg og mersalg som en direkte konsekvens av dette.

Salgstrening - Har utviklet egnt salgstreningsprogram «Gjør klar - gjesten kommer» - som omhandler alle salgets faser.

 • Telefonkultur
 • Førsteinntrykk av butikken
 • Førsteinntrykk av ansatte
 • Initiativ ovenfor kunden
 • Kommunikasjon og engasjement
 • Avdekke kundens behov
 • Presentasjon av riktig produkt
 • Top-down-prinsippet
 • Faglig kunnskap
 • Avslutningsfasen
 • Trening
 • Ønsker du å komme i kontakt med oss? Trykk her